عوامل م theثر بر تماس پروتز چیست؟ لب مدل زندگی | کویتوس


ضخامت بافت سینه ؛ عوامل زیادی از جمله نوع پروتز و دقت بیمار در بررسی مورد م influثر است. جراحی تضمین نمی کند که بیمار به هر طریقی پس از عمل در معرض دید قرار گیرد. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال انجام پروتز در یکی از اعضای بدن خود را در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید