۹۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است (عکس)
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در سال های اخیر دچار مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی شده است که در سال جاری در نتیجه عدم اعطای حق آبه به دریاچه از سدها حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عدم تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه، بیش از ۹۵ درصد آن به طور کامل خشک شده است. با افزایش خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و وقوع این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی می کنند طوفان و بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتری بیشتر مناطق شمالی، مرکزی و حتی شمال شرق کشور را در بر بگیرد. از جمله تهران از جمله راهکارهای فوری برای نجات دریاچه ارومیه می توان به اختصاص حق آبه به دریاچه ارومیه از سدهای حوضه رودخانه و تکمیل پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه، بهسازی پل میانی دریاچه اشاره کرد. ارومیه و طرح کشت زمستانه.