۶ اشتباهی که باید اجتناب کرد


در این مقاله به ۶ اشتباهی که در زندگی ما رخ داده است می پردازیم.

اشتباه اول: وقتی اشتباه می کنید خود را سرزنش کنید.

جایگزین صحیح: به جای سرزنش کردن نقاط ضعف خود را شناسایی و توسعه دهید.

اشتباه دوم: وقتی که هستید وانمود کنید که خوب هستید.

جایگزین صحیح: در مورد احساس خود با یکی از اعضای خانواده یا مشاور مورد اعتماد خود صحبت کنید.

اشتباه سوم: باور به اینکه برای با ارزش بودن باید موفق باشی.

جایگزین صحیح: برای ارزش های خود تلاش کنید و بجنگید و به یاد داشته باشید که موفقیت یعنی رشد، نه رسیدن به مقصد.

اشتباه چهارم: شناخت و سرکوب احساسات بدی که دارید.

جایگزین صحیح: منشأ احساسات خود را با کمک یک مشاور کشف کنید و یاد بگیرید که چگونه آنها را کنترل کنید، نه سرکوب آنها.

اشتباه پنجم: اینکه فکر می کنید به کمک نیاز ندارید و از کسی کمک نمی خواهید.

جایگزین صحیح: این کاملاً درست است که از افراد قابل اعتماد کمک بخواهید.

اشتباه ششم: با این باور که همیشه همان جایی که هستید می مانید.

جایگزین صحیح: من می توانم با توسعه مهارت هایم و ایجاد روابط مناسب، وضعیت خود را تغییر داده و بهبود بخشم.

نویسنده: روانشناس محدث ایرانی