۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای معیشت شهدا تامین شد
در اجرای این قانون حدود ۱۱۰ هزار نفر مشمول دریافت کمک هزینه زندگی شدند که این مبلغ کافی نیست و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. دو طرح فوری در مجلس نمایندگان برای افزایش این مبلغ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیشنهاد می شود که بنیاد Martelaren en Veteranenzaken با این افزایش موافقت می کند.