۵ شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل است
کلیه مراکز دولتی و اداری و بخش اداری موسسات و سازمان های وابسته به موسسات دولتی و خصوصی به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، بانک ها و مراکزی که موظف به ادامه فعالیت می باشند در طی سال جاری تعطیل اعلام شد. تعطیلات در شهرهای منطقه سیستان