۳ جوانی که از وقوع فاجعه ای بزرگتر در سیل استهبان فارس جلوگیری کردند
سه جوان فداکار به نام های حمیدرضا فاطمی نیا، رضا علیپور و نادر امید که امروزه در شبکه های مجازی بسیاری از آنها به عنوان مردان بزرگ یاد می کنند، با موتورسیکلت یا پیاده در مسیر سیل و رودخانه رودبال با فریاد به راه افتادند. مردمی که از این حادثه بی خبر بودند جریان خطرناک خبری و جان صدها نفر نجات یافت.