۱.۹ میلیون سهامدار عدالت به شماره شبا مهلت ندادند/۲ روز برای اعلام شماره شبا
۱.۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت هنوز ارقامی را به شبا نداده اند، بنابراین سود عملکردی سهام عدالت در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که به ترتیب در سال های ۱۳۷۸ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز شده است، هنوز برای آنها واریز نشده است و این سودها برای آنها واریز نشده است. نزد شرکت نگهبانی مرکزی باقی مانده اند.