یک کارگردان: کلمه "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: رفتار مشکوکی در شیوه های کنترلی به ویژه در ارکان سازمان صدا و سیما وجود دارد که قصد و هدف آنها تخریب این سازمان در چشم مردم است. آنها در تجارت امنیتی نفوذ کرده اند و با روش های نظارتی خود باعث بی اعتمادی و نفرت مردم از این سازمان می شوند.