یک طوفان جهانی در راه است
خطر سقوط جدی نظم، جهان را تهدید می کند. این به دلیل جنبه های ژئوپلیتیک سنتی، از جمله رقابت از سوی قدرت های بزرگ، جاه طلبی های امپریالیستی بلندپروازانه و درگیری بر سر منابع، و همچنین چالش های جدید مانند تغییرات آب و هوا، بیماری های همه گیر و تکثیر هسته ای است.