کمیته ای که باید مشکل امنیت شغلی را حل می کرد کجاست؟
از سال ۱۳۵۲ که وزارت کار وقت طی بخشنامه ای اعلام کرد «در صورت تمدید مدت قراردادهای موقت برای مدت معین، قرارداد کار نامحدود یا به عبارتی مستمر نخواهد بود»، در عین حال. ، سیاست تعدیل ساختاری سیاست اصلی تعیین شد. خطی که سودی برای کارگران نداشت و بعدها به تدریج در قالب قطعنامه ها، بخشنامه ها و اسناد ضد کارگری نمایان شد. راه حلی که بتواند با خنثی کردن مواد حمایتی این قانون حداقل حمایت های قانون کار از کارکنان را دور بزند.