ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان کشت
اگرچه هدف جاه طلبانه «شینزو آبه» برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک شخص بود و وجود نظام، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای سرزمین خورشید با مرگ یک شخصیت خاموش شود.