چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا دید، اما حداقل برخی از این سازه ها که بعداً با آنها آشنا خواهیم شد، احتمالاً حاوی چیزهایی هستند که ما انتظار دیدن چنین ساختارهایی را نداریم. یک لیست، یکی را نداشته باشید.