چرا ادعای دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت در ایران دروغ است؟
با این فرض که معیار سنجش وضعیت اینترنت ایران در سایت اسپیدتست فقط اینترنت داخلی باشد، باید گفت که سرعت دانلود اینترنت موبایل بر اساس میانگین شاخص هم اکنون ۴۱.۲۸ مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۳.۲۱ مگابیت بر ثانیه و تاخیر آن است. ۳۶ میلی ثانیه