پیروزی یا خروج از نظام؟
مردم تقاضای زیادی ندارند. آنها فقط یک زندگی عادی می خواهند، نه یک زندگی معمولی مانند کشورهای اسکاندیناوی، کانادا و استرالیا که به یک زندگی عادی و انسانی مانند کشورهایی مانند ترکیه، هند، مالزی، ویتنام و … راضی هستند. زیاده پرسیدن؟! یا اینکه پیش بینی آن سخت و غیر ممکن است؟!