پرداخت قسط دوم وام ضروری بازنشستگان


نوبت دوم وام ضروری ۱۵ میلیون تومانی بازنشستگان و کارکنان وظیفه سراسری مربوط به ثبت نام کنندگان اردیبهشت ۱۴۰۱ به حساب ۳۱ هزار و ۸۱۴ نفر از بازنشستگان واجد شرایط واریز شد.

مطلب پرداخت نوبت دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.