پرتو درد من را در اندوه چند برابر کن


پرتو درد من را در اندوه چند برابر کن
سطح رنج من را می شماری؟

محیط شکسته قلبم را بکش
خطوط منحنی خنده را خراب کنید

طنین نام من را موریانه ها خواهند خورد
مرا با نام دیگری صدا کن

من به منطق منسوخ مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

در سکوت یخی، قبل از اینکه تبدیل به سنگ شوم
مرا در نفس عشق ذوب کن

جز سرسختی سکوتم
در کوره جیغ خود ذوب شوید

فصاحت غم من منتشر می شود
اگر متن سکوت من را بنویسی