پایگاه های عفاف و حجاب در ایستگاه های مترو تهران برگزار می شود
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه: به منظور تشویق و ترغیب بانوان به رعایت حجاب اسلامی در سطح شهر به ویژه در اماکن عمومی مانند مترو و همچنین ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین جوانان، «ایستگاه عشق» پایگاه بانوان در پنج ایستگاه منتخب مترو در تهران برگزار می شود.