پاسخ وزارت امور خارجه به مصوبه احتمالی هیات مدیره علیه ایران: ردپای رژیم جعلی صهیونیستی وجود دارد/ پاسخ متناسب خواهیم داد
بنیانگذاران این قطعنامه باید بدانند که هر قدر هم که این قطعنامه را به هر شکلی ارائه کنند، ما آن را رد می کنیم و از همه اعضای شورای حکومتی خواسته ایم مراقب نیات رژیم صهیونیستی و بنیانگذاران قطعنامه باشند و رای منفی بدهند. این قطعنامه و راه را روشن نگه دارید.