پازل پیچیده افسردگی؛ فقر، استرس و تنهایی یا کاهش سروتونین؟
نتایج این مطالعه نشان داد که “هیچ داده ای برای تایید این فرضیه وجود ندارد که افسردگی ناشی از کاهش فعالیت یا غلظت سروتونین است.” محققان همچنین بر این باورند که تلاش برای حل عوامل زمینه ای مانند فقر، استرس و تنهایی می تواند در بهبود افسردگی بسیار مفید باشد.