وزارت مسکن: تهدید مستاجران پیگرد قانونی دارد
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی کار را به موقع با اظهار دادگاه (کمیته اختلاف) انجام نداده باشد یا افزایش اجاره بها معادل درصدهای مصوب مستاجر پذیرفته نشود، واحد مسکونی باید تخلیه شود. توسط مستاجر