واکنش معاونت قوه قضائیه به قتل یک سیاه پوست در آمریکا
کاظم غریب آبادی: هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش جریان قتل نوادگان آفریقایی توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با شلیک ۶۰ گلوله به سمت مرد سیاه پوستی که از چراغ قرمز عبور می کرد، او را تبدیل به زهکش کردند. مراقب باشید کجا راه می روید؛ در آمریکا ممکن است به جای جریمه شصت گلوله بگیرید!