هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: گواهی‌های پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنید
در صورتی که هیئت های گردشگری مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا و عدم کنترل معقول تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی نامعتبر، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند، اقدام می شود. مانند اخطارها منجر به تعلیق و ابطال گواهی یا مجوز می شود.