You are currently viewing هدف خیابان Midtown است.  به لویی می آیی؟  مشاوره می دهد

هدف خیابان Midtown است. به لویی می آیی؟ مشاوره می دهدST LOUIS: شایعات علاقه خرده فروشی برای آمدن به سنت لوئیس در سالهای اخیر کاهش یافته است ، اما یکی از آنها در حال برنامه ریزی برای افتتاح یک فروشگاه در میدتاون است.

برنامه های ارائه شده به شرکت توسعه سنت لوئیس مستاجران بالقوه را در پروژه ای که در گرند و پاپین طراحی شده بود ، مشخص کرد.

سخنگوی Pier Property Group ، توسعه دهنده پروژه ، از اظهارنظر خودداری کرد. پیام برای نظر هدف بازگردانده نشد.

این پروژه ابتدا توسط City Scene STL گزارش شد.

هدف در جای دیگری در محدوده 4255 همپتون قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید