نماینده مجلس: جریمه حجابی نیست که مردم را به بهشت ​​بکشاند
نوری قزلجه گفت: این راه و روشی برای ترویج اسلام و هدایت مردم نیست، ما باید بینش خود را درست و اسلامی کنیم و با اندیشه های اسلامی، دیدگاه های اسلامی و راهکارهای اسلامی تلاش کنیم تا اسلام را اجرا کنیم، این نیز با هدف سعادت مردم در شرع، نه دیدگاه تجاری.