نقض بین المللی رخ داده است. بلیط تهران مشهد ۶ میلیون تومان؟
بسیاری از ایرلاین ها مدام می گویند که سودآور نیستند، اگر چنین است چگونه هر سال تعداد خطوط هوایی افزایش می یابد، چگونه صاحبان آنها صاحب تیم ها و کارخانه های فوتبال هستند؟ وقتی دفترشان را راه انداختند چه داشتند و الان چه دارند؟ اگر ضرر کردند، آمار واضحی ارائه کنید و از کلی گویی بپرهیزید.