نظر امام جمعه اردبیل در مورد خبرنگاران


آیت الله سید حسن عاملی با گرامیداشت روز خبرنگار در خطبه های نماز جمعه گفت: دولت آرمان گرا امنیت خبرنگار را از آن خود می داند.

نظر امام جمعه اردبیل در مورد خبرنگاران

برخی از بیانات امام جمعه اردبیل در مورد خبرنگاران:

خبر نویسی برای ارائه حقایق و فراهم آوردن زمینه برای نعمت بزرگ علم به مردم امری مقدس است، همه دوست دارند حقایق را منعکس کنند.

فرار از واقعیت یا ترس از واقعیت یا ترس از انعکاس واقعیت مانع اصلی پیشرفت است

خبرنگاران چشمان بیدار ملت ها و حافظان بزرگ حقایق و بی باک ترین ناظران جامعه هستند.

دولت های خودکامه ای که در سایه غفلت ملت به زندگی خودکامه خود ادامه می دهند، همواره با خبرنگاران قابل اعتماد و صادق مشکل دارند.

یک دولت ایده آل همیشه امنیت روزنامه نگار را امنیت خود می داند و به او شجاعت و آزادی می دهد.

گزارشگر اخبار