مقایسه قدرت نظامی چین و تایوان (+ اینفوگرافی)
از نظر قدرت نظامی، تایوان عملاً چیزی برای رقابت با ارتش چین در همه زمینه ها از جمله تعداد تانک، توپ و هواپیما ندارد. با این حال، تایوان دارای یک نیروی ذخیره نظامی بزرگتر است که برای رویارویی با یک سناریوی تهاجم تماماً چینی آموزش دیده اند.