مقام آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا فاقد گواهینامه فرودگاهی بود/ هواپیماها در گرما با حداکثر مسافر و بار مجاز نیستند
یک مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها عامل باند فرودگاه نبوده و سازمان یک سری عوامل و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات دنباله ای از عوامل است و نمی تواند. یک عامل دارند