مفهوم BAE از پهپادهای نظامی با سرعت صدها کیلومتر در ساعت معرفی شد
Concept UAV 2 در دو مدل برای محیط های خشکی و آبی عرضه خواهد شد. این محصول همچنین می تواند با موشک های هوا به سطح کلاس Spear و موشک های هوا به هوا کلاس Meteor در نبرد شرکت کند. نیروی این پرنده توسط موتور جت تامین می شود اما دم آن V شکل است.