مراقب جاهای خالی باشید
ارسال پیشنهادهای شغلی و فرصت های شغلی در سایت های مختلف بسیار مفید است زیرا هم کارآفرینان می توانند به افراد مستعد دسترسی داشته باشند و هم افراد با استعداد می توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند، اما متاسفانه مجرمان اینترنتی با ورود به این حوزه برای جویندگان کار مشکل ایجاد می کنند.