متخصص بیماری های عفونی: افراد واکسینه نشده مانند یک بمب ساعتی هستند
محمدرضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی درباره سویه جدید کرونا گفت: Omicron مسری تر از سایر ویروس هایی است که با آن ها سروکار داشته ایم، کووید ۱۹ جهش های زیادی داشته و بسیاری از این جهش ها منجر به سویه های بسیار مسری نشده اند و در بسیاری از کشورها محدود شده است.