لنین؛ اونی که گفت "هدف وسیله را توجیه می کند" و میلیون ها نفر را کشت!
زنی که به لنین شلیک کرد در بازجویی گفت: من به خاطر فعالیت های انقلابی خود یازده سال را در زندان و تبعید گذراندم، از طرفداران مجلس موسسان بودم اما لنین آن را منحل کرد و تمام رویاهای ما را نابود کرد، من چهار برادر و دو خواهر دارم. همه کارگران “ما همه در فعالیت های انقلابی شرکت کردیم، اما لنین به انقلاب ما خیانت کرد.”