قتل یک پیمانکار معدن در مشگین شهر


بهره بردار معدن داشاکسن مشگین شهر. بکش و بسوزان

قتل یک پیمانکار معدن در مشگین شهر

قتل یکی از معدنچیان یکی از روستاهای مشگین شهر

برخی از اهالی روستا یکی از معدنچیان را به طرز وحشیانه ای به قتل رساندند.

هنوز بیانیه رسمی در این باره از سوی مقامات مربوطه منتشر نشده است.

جزئیات این حادثه به زودی منتشر خواهد شد.