فرمول گول زدن دیگران


با شنیدن درد چه بگوییم؟ چه چیزی نباید گفت

فرمول گول زدن دیگران

نگویید: شما بی خیال ماجرا هستید…

بیایید بگوییم: درک می کنم، شما احساس بدی دارید، اما بدون مشکل تنها نیستید …
***
نگو: خب همه اش تقصیر توست… دیدی چی گفتم؟

بیایید بگوییم اشتباه کردن بخشی از زندگی است و اکنون شما یک تجربه مهم دارید…
***
نگو اگه این کارو نمیکردی که بهت گفتم گوش میدادی…

فرض کنید من واقعاً ناراحت هستم و حالا باید فکر کنیم که چه راه حلی وجود دارد …

***
نگو متاسفم، اتفاقی نیفتاده! میتونه بدتر باشه

بیایید بگوییم: من فکر می کنم مهم است که بتوانم به شما کمک کنم تا دیگر غمگین نشوید.

نویسنده: سیدسورنا ساداتی