فارس/ ۳ کشته در تصادف رانندگی در چاه
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس: از مردم می خواهیم بدون هیچ گونه حفاظ ایمنی و نجات غریق در استخرها، سدها و سایر مکان ها شنا نکنند و پس از یادگیری فن شنا فقط در مکان های استاندارد شنا کنند تا هرگز شاهد نباشند. چنین حوادث ناگواری در سطح جامعه نداشته باشیم.