علی مجتهدزاده: استعفای انسیه خزعلی کافی نیست، باید تعقیب هم انجام شود
در دولتی که رئیس جمهور می گوید «اگر پسر برود پدر هم باید برود» چرا باید مهاجرت پسر معاون رئیس جمهور را نه خود ادارات اطلاع رسانی دولت، بلکه رسانه ها و اول از همه رسانه ها گزارش کنند. فعالان خارج از کشور؟ اگر چنین اعتقادی به دولت وجود دارد، چرا موضوع پسر معاون رئیس جمهور مخفی مانده است؟