علم الهادی: مشهد گردشگر و شهروند ندارد، بلکه زائر و مجاور دارد
وی گفت: به مدیر کل خراسان رضوی گفته ام حق ندارند بابت بررسی هتل از مسافران هزینه بگیرند. اینجا مال امام رضا (ع) است و مسافر مهمان اوست. تاکید کردم فقط حق خدمت می توانی گرفت نه حق سکونت. اگر ملک و زمین متعلق به امام رضا (ع) باشد نمی توانید برای آن اجاره بگیرید. شما در ملک امام رضا (ع) ساختمان ساخته اید اما مالک زمین نیستید. شما تازه مستاجر امام شده اید و حق ندارید از مردم به عنوان مسکن پول بگیرید. شما فقط می توانید نرخ ها را از مهمانان تحت عنوان مدیریت خدمات دریافت کنید.