عدم اطمینان در مورد خود؟


به خودت شک داری؟

همه ما گاهی انجام می دهیم.

به همین دلیل است که ما به افرادی مانند اولاینکا نیاز داریم.

او اینجاست تا چیزهایی را که ساخته ایم به ما یادآوری کند!

ویدیو را تماشا کنید تا تمام تغییرات شگفت انگیزی که او با انجام تمرینات تناسب اندام کوبوکو دیده است را مشاهده کنید 🙌 😄

ویژگی انگیزشی دوشنبه - تناسب اندام Koboku

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/