شهادت افسر پلیس هنگام شلیک به شوهر عصبانیزمانی که افسر برای درک حکم و اجرای دستور ضابط به درب منزل متهم رفت، متهم به محض بیرون آمدن از قفسه سینه مامور با اسلحه کمری شلیک کرد و بلافاصله به سمت شاکی که همسرش بود تیراندازی کرد. او را مجروح کرد با همان اسلحه خودکشی کرد.