شرط روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اسلامی درباره اینکه آیا در صورت توافق در برجام، دوربین ها روشن و فعال می شوند، گفت: شرط حذف آنها این است که همه پرونده های ادعایی را کنار بگذارند و امروز اعلام می کنیم تا به تعهدات خود برگردند و این موارد ادعایی و … موارد false آن را رها نکنید، دوربینی نصب نخواهد شد.