سید محمود دعایی; با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
روابط دوستانه سیدمحمود دعایی با طیف های مختلف فکری و سیاسی، او را تبدیل به سیاستمداری دیگری کرده بود که با وجود اینکه کاملاً وابسته به نظام و انقلاب بود، تا حد امکان به دیگران وقت می داد و یا حداقل به صحبت های آنها و حداقل جلسات حضورشان گوش می داد. . تشییع جنازه. کسانی که او را نمی شناختند نیز با وزیری با حال و هوای دیگری روبرو شدند. در این یادداشت برخی از خصوصیات مدیر فقید سازمان اطلاعات آمده است. او که سعی کرد هر چه بیشتر عزاداری کند، نه بر غم و اندوه…