سگ ها دنیا را چگونه می بینند؟ (+عکس)
دلیل تفاوت بینایی بین این حیوانات و انسانها این است که آنها فقط دو نوع گیرنده مخروطی دارند در حالی که انسانها سه نوع گیرنده مخروطی دارند. علاوه بر این، گیرنده های نوری که برای حرکت و دیدن در شب استفاده می شوند، گیرنده های “میله ای” نامیده می شوند.