سه شخص حقیقی به دلیل سوء استفاده از اجاره اطلاعات یک کارگزاری به ۱۶ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، علاوه بر معاون وقت سرمایه گذاری شرکت و سه شخص تجاری بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده دریافتی از معاونت شرکت، چهار شخص حقیقی دیگر نیز به اتهامات وارده محکوم شده اند. از «معاونت در معاملات براساس اطلاعات قطعی» به جای چهار ماه حبس به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.