سرپرست وزارت کار: امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال تغییر کرده است / بازنشستگی معنایی ندارد، تا زمانی که زنده ایم باید کار کنیم.
محمدهادی زاهدی وفا: ایثارگران مستحق ترین افراد برای دریافت خدمات هستند و باید نگران خدمات بهداشتی ایثارگران باشیم اما این مشکل وجود دارد که سرانه سلامت ما آنقدر پایین نیست و مشکل ما در سیستم ارجاع است. در حال اصلاح است و خدمات پزشکی باید افزایش یابد.