سازمان مالیاتی: ۷۸۱ اطلاعیه در مورد عدم استفاده پزشکان از کارتخوان ارسال کنید
تاکنون ۱۱۳ گزارش مهم در رابطه با فرار مالیاتی مستلزم بازدید میدانی استخراج و سپس ۳۰ گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی کشور ارسال شده و ۸۰ مورد نیز پس از بررسی اطلاعات ارسال خواهد شد تا بررسی های لازم و قانونی صورت گیرد. محل.