سازمان سنجش: کنکور ۱۴۰۱ تغییر نمی کند / از ۱۴۰۲ تغییر اساسی می کند.
عبدالرسول پورعباس: دوره های تخصصی دو بار در سال آزمون خواهند داشت که احتمالاً هفته آینده جزئیات آن اعلام می شود. بر این اساس در تیرماه یک آزمون پیش از عید و یک آزمون بعد از عید برگزار می شود. تراز در این دو آزمون صورت می گیرد.