سارقان تازه کار به دنبال نان شب هستند
وقتی بیکاری، بی نظمی و نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، هیچ هنجاری دیده نمی شود و همه اخلاقیات هم سرازیر می شود. بنابراین مردم از سرقت نهال یا چیزهای بی ارزش خجالت نمی کشند.