رکورد تولید گندم در شرکت کشت و صنعت مغان شکسته شد


با آغاز برداشت محصول گندم و جو پاییزه، رکورد تولید گندم در واحد سطح در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شکسته شد.

محسن زاده

اسدالله محسن زاده مدیرعامل این شرکت با اعلام خبر فوق اظهار داشت: امسال بیش از ۴۱۰۰ هکتار محصول استراتژیک گندم در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کشت شده است که با توجه به راندمان و تناژ بالا. محصول برداشت شده در هکتار این میزان نسبت به سال های گذشته رکورددار است.

وی افزود: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان و بحران تامین غلات دنیا برای خودکفایی و امنیت غذایی کشور، این شرکت تولید محصول استراتژیک گندم را در اولویت قرار داده و با افزایش سطح زیرکشت این محصول نسبت به سال گذشته در سال جاری علاوه بر اختصاص بخش زیادی از مزارع این شرکت به کشت گندم، ۲۱۰۰ هکتار جو برای تغذیه دام ها کشت شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت مزرعه، وضعیت خوب کرت های زیر کشت و کنترل خوب آفات، بیماری ها و علف های هرز و تغذیه مناسب کود، با توجه به روند فعلی برداشت ها از نظر کمی و کیفی، بهتر است. عملکرد به دست آمده به خودی خود بی سابقه است.

وی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی از اجرای زراعت پیمانی و طرح افزایش تولید در مزارع دیم خبر داد و تامین به موقع نهاده های مورد نیاز کشت پاییزه را برای افزایش عملکرد مثبت ارزیابی کرد.

مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهمیت تنوع ارقام مختلف گندم و جو برای ثبات و عملکرد تولید، از کاشت بیش از ۱۸ رقم گندم از انواع مختلف بهاره و پاییزه در شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: علاوه بر این در تولید گندم، این شرکت خوراکی که دارای کارخانه فرآوری بذر بزرگ و مجهز است، بخشی از مزارع را نیز به کشت گندم بذری اختصاص می دهد و به همین دلیل به تهیه بذر مرغوب منطقه نیز کمک می کند. نیازها و استان.

اسدالله محسن زاده: رکورد تولید گندم در شرکت کشت و صنعت مغان شکسته شد.

رکورد تولید گندم در شرکت کشت و صنعت مغان شکسته شد