روزنامه همشهری: یکی بگوید "من مخالف حجاب اجباری و گشت اسکورت هستم" مثل این است که بگوییم: "من مخالف دستگیری دزدها و قاتلان هستم"
ابتدا از حذف گشت ارشاد صحبت می کنند، بلافاصله کمپین مخالفت با قانون حجاب راه اندازی می شود. آنهایی که سال هاست به دنبال تحریم مردم ایران هستند به خوبی می دانند که اگر اولین دیوار این دومینو بیفتد، دیوارهای بعدی مانند آب خوردن روی سر مردم فرو می ریزد.