روزنامه اردبیل ساوالان خبر


روزنامه اردبیل توسط موسسه رسانه آریتان منتشر می شود.

روزنامه اردبیل

روزنامه اردبیل تعداد کمی هستند اما موسسه رسانه آریتان تنها موسسه رسانه ای استان اردبیل است که دارای روزنامه فعال، هفته نامه، دو هفته نامه و ماهنامه است.

این موسسه همچنین دارای چندین سایت خبری سیاسی، اقتصادی، گردشگری و استانی است.

آگاهی